Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příroda

Přírodní památky

Hostibejk

Téměř 50 metrů vysoký pískovcový masiv se nachází přímo v centru města a pro svou blízkost je oblíbeným vycházkovým cílemAltánek v zimně místních občanů, ale i ostatních návštěvníků města. Důvodem ochrany je zejména zachování mezinárodně významného geologického stratotypu (referenčního profilu) usazených hornin prvohorního a druhohorního stáří.  Mezi zvláště ceněné rostliny patří bělozářka liliovitá. Mezi nejvíce zastoupené dřeviny pak patří trnovník bílý – akát, duby a javory, nechybí ani jehličnany – hlavně borovice černá a lesní. Z fauny je zde nejvíce zastoupeno ptactvo – mezi nejznámější druhy patří sýkora, vrabec, brhlík lesní a pěnkava. Pro zájemce je na Hostibejku připravena naučná stezka se šesti zastaveními. Ta návštěvníka seznámí nejen s faunou a flórou kopce, ale také s historií, pověstmi a geologií.

Altánek HoubaPískovcové výchozy

 

 

 

 

 

 

 

Do začátku 20. století byl vrch holý, nicméně z iniciativy Okrašlovacího spolku, byl Hostibejk postupně osazen dřevinami (hl. akát). Vzniklý lesopark byl poté osazen lavičkami a vyhlídkovými altány, které dodnes umožňují výhled do širého okolí. Za dobrého počasí je vidět například Ještěd či Bezděz, z vrchu kopce Říp. V průběhu německé okupace byly velké části vrcholu vybetonovány a staly se stanovištěm protileteckých baterií, součástí této obrany bylo vybudování pozorovatelny v nejvyšším bodě kopce, která se dochovala dodnes. Později bylo v zadní části Hostibejku vybudováno malé sídliště rodinných domků a vznikla také stylová výletní restaurace, kde se i dnes může návštěvník občerstvit a načerpat síly.

 

Sprašová rokle u Zeměch

Sprašovou rokli tvoří hluboká průrva Rokle 1v zemi, jejíž ostrohy dosahují až 16 metrové výšky. Díky charakteristickým pruhům lze vypozorovat střídání dob ledových (vrstvy spraše) a meziledových (vrstvy fosilní půdy). Spraš se zde ukládala zhruba 200 000 let. Z chráněných druhů flóry můžeme jmenovat například hlaváček jarní, kavyl Ivanův a kozinec bezlodyžný. Z fauny je ceněn hlavně sklípkánek pontický. Bohužel v poslední době dochází k úbytku všech výše uvedených druhů.

Sprašové stěny Spraše

 

 

 

 

 

 

 

K rokli se návštěvník dostane ulicí vedoucí z návsi od hostince s příznačným názvem „V Rokli“. Po vstupu je potřeba překonat asi 50 metrů dlouhý keři značně zarostlý úsek – pevná obuv a kvalitní oblečení je proto nutností. Celá rokle je značně zarostlá vegetací, proto se doporučuje navštívit je v brzkých jarních nebo podzimních měsících. Nedaleko rokle se nachází významný krajinný prvek – zalesněný kopec Špičák, zajímavý především pro větší kolonie hnízd lesních mravenců, který může návštěvník taktéž navštívit.

 

Minická skála

Tato skála, někdy také nesoucí názeMinická skálav Havlíčkova skála, se nachází u silnice vedoucí do Otvovic v jihozápadní části města. Důvodem ochrany jsou především proterozoické skalní výstupy a výskyt vzácné flóry a fauny. Z ohrožených druhů flóry můžeme jmenovat například oman německý, česnek tuhý, koniklec luční český, kavyl Ivanův či dub pýřitý. Mezi typické představitele fauny patří především hmyz, mezi jehož ohrožené druhy sem patří například čmeláci lesní, skalní a zemní či mravenci travní. Dále jmenujme alespoň užovky, krahujce či veverky.

MInická skála - létoMinická skála - pohled do údolí

 

 

 

 

 

 

K Minické skále se návštěvník nejlépe dostane značenou cestou z Minic, která začíná kousek za autobusovou točnou, cesta vede lesem kolem železniční trati Kralupy n. Vlt. – Kladno. U železničního přejezdu je rozcestí, jedna cesta směřuje vlevo, nahoru do údolí Rusavky a druhá vpravo přes železniční trať a Zákolanský potok k Minické skále (rovně bychom došli asi po
1 km k další přírodní památce Otvovické skále, ležící už na katastru Otvovic).

 

 

Navrženo na přírodní památku

V Rusavkách

Údolí Rusavky se nachází nedaleko MRusavka IIIinické skály v jihozápadní části města, kde postupně navazuje na obec Otvovice. Celým zalesněným údolím protéká Holubický potok, díky němuž údolí dostává nejen zajímavou a romantickou atmosféru, ale je také vhodným místem pro přirozený rozvoj různých druhů rostlin a živočichů a je jedno z posledních člověkem téměř nenarušených míst na Kralupsku. Díky velké výšce skal nad potokem jsou Rusavky dokonalou mrazovou kotlinou, ve které studený vzduch stéká dolů do údolí, kde se hromadí a vytváří vlastní mikroklima.

V Rusavkách

 Rusavka III

 

 

 

 

 

 

Do Rusavek se dostanete nejlépe značenou cestou z Minic (stejným směrem jako k Minické skále), u železničního přejezdu se však vydejte se směrem vlevo (nahoru). V samotném údolí si pak můžete vybrat ze tří cest. První cesta stoupá prudce nahoru a dovede Vás až na Minické hradiště z doby Halštatské, kromě hradiště si můžete prohlédnout červeně zbarvené skály a užít si pěkný výhled na celé město a okolí. Druhá cesta prochází údolím a zanedlouho končí u oploceného soukromého pozemku. Třetí přechází potok u vývěru pramenité vody, označeného jako Rusavka III. Tato studánka již náleží, podobně jako celý levý břeh potoka do katastru obce Otvovice. Cesta pak stoupá vzhůru a končí v obci Holubice.

 

 

Navrženo na přírodní park

Přírodní park Minické stráně

Posláním tohoto parku by bylo zachovSkála v budoucím parkuání rázu krajiny. Jednalo by se o svahy a plošinu nad údolími Zákolanského, Holubického a Turského potoka. Velká část budoucího parku je velmi pestrá (skalní masivy a ochozy), neméně zajímavé jsou i pestré lesy v tomto parku. Park by zahrnoval také přírodní památku Minická skála, údolí Rusavky a Minické hradiště – viz výše.

 

 

Významné krajinné prvky (výběr)

-          Ze zákona patří mezi VKP všechny lesy, rybníky, rašeliniště, říční údolí a další, z tohoto důvodu zde uvádíme pouze vybrané pro návštěvníky města zajímavé lokality.

Lutovník

Jedná se o nejvyšší bod Kralup nad Vltavou s nadmořskou výškou 274 m. n. m. V prostoru Lutovníku se kromě zahrádkářské kolonie nachází celkem rozlehlý les (28 ha), který je oblíbeným cílem místních obyvatel. Převažují listnaté stromy (buk, dub). V současné době zde probíhá plánovaná těžba, vzniklé holiny budou znovu zalesněny. Na severním okraji je rozcestí turistických značených cest.

 

Špičák

Zalesněný vrch nad městskou částí Zeměchy, původně býval podobně jako Hostibejk holý, k zalesnění došlo na začátku 20. století, zároveň byla vysázena lipová tzv. Jubilejní alej. Na jeho vrcholu se nachází od roku 1906 kříž na kamenném podstavci. Nejvíce ceněné jsou zde kolonie lesních mravenců (celkem asi 5 kolonií), postupně však devastované černou zvěří. Kromě toho je les častým cílem houbařů.

Na ŠpičákuKolonie les. mravenců

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolí Vltavy a vltavské tůně

Řeka Vltava je bezesporu asi nejvýznZimní řekaamnější krajinný prvek v Kralupech a také prvek, který město dosti ovlivňuje, ať již kladně – rybaření, rekreace, či záporně – povodně. Do Kralup přitéká od jihu kaňonovitým údolím, které je součástí přírodního parku Dolní Povltaví, a od Kralup přechází již pravý břeh v rovinu. V Kralupech je Vltava doménou zejména rybářů a příznivců vodních sportů, kterým jsou k dispozici dvě loděnice a přístaviště, kromě toho jsou pěší i cyklistické cesty kolem řeky dalším vycházkovým cílem a podél řeky vede turistická značená cesta. Asi nejzajímavější je cesta podél levého slunce nad řekoubřehu řeky z Kralup do Nelahozevsi. Tuto cestu vedoucí lesem kolem řeky a skal používal i hudební skladatel A. Dvořák, když tudy jako malý chodil do Kralup na nádraží, kde sledoval své oblíbené vláčky. Cesta tedy nese jeho jméno a je známá jako Dvořákova stezka. Pro ty, kteří se chtějí o řece a jejím okolí  dozvědět něco více, je zde připravena zajímavá naučná stezka s deseti panely. Naučné panely na stezce podají návštěvníkům informace o místní fauně (škeble, ledňáček, kachny) a flóře (kyprej vrbice, netýkavka zlatavá), o geologii (Lobečská skála a Hostibejk), i o řece Vltavě samotné. Stezka začíná v Kralupech pod mostem T. G. Masaryka a končí u loděnice Marina Nelahozeves, kde je možné se po cestě občerstvit. Další zajímavostí je 6 tůní (převážně na pravém břehu), které slouží vesměs jako rybářské revíry a v zimě za příznivých podmínek k bruslení. V blízkosti města jsou na Vltavě 2 jezy s plavebními komorami, a to v Dolánkách a Miřejovicích.

 

Zeměšské rybníky

V pořadí tři rybníky se nacházejí v západní části Zeměch poblíž železniční trati 110 Kralupy n. Vlt. – Louny. První rybník směrem od Zeměch je určen rybářům, další dva jsou chovné. Kromě toho se zde konají pravidelně rybářské závody pro děti i dospělé. Nad rybníky se nachází zeměšský háj, který je častým cílem houbařů. Na okraji lesa se nachází památný strom – dub zimní – viz níže.

2. rybník na podzimRybníky v létě, v pozadí háj

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlík

Jedná se o rybník v části Minice, který je podobně jako rybníky v Zeměchách, určen k rybolovu.

 

 

Památné stromy

U pěti bratří

duby letní na pravém břehu Vltavy za cvičištěm pro psy v lokalitě Strachov, obvod 290 – 520 cm, výška 18 – 27 m, dva zcela suché, ostatní dožívají.

 

Dub u Zeměch

dub zimní, k.ú. Zeměchy, les u rybníka, obvod 417 cm, výska 30,5 m, významný stářím a velikostí.

 

Zdroje obrázků:
Archiv Infocentra MěÚ Kralupy nad Vltavou 
www.kralupynadvltavou.info